Podsjetnik na ugovorene obveze

Poštovani roditelji,

podsjećamo Vas na odredbe ugovora koji ste potpisali prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić Mačići te Vas molimo da se pridržavate svojih obveza.

S poštovanjem,

  ravnateljica Jelena Tuškan

IZVOD IZ UGOVORA o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta

Članak 4.

Korisnik usluga se obvezuje plaćati određeni iznos sudjelovanja u cijeni Programa što ga njegovo dijete ostvaruje u Dječjem vrtiću, na način i u iznosu utvrđenom prema Odluci nadležnog tijela Općine Mače i upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 5.

Korisnik usluga se obvezuje da će utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni Programa uplaćivati putem ispostavljenih uplatnica najkasnije do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun Dječjeg vrtića IBAN: HR8623600001102939650.

Ukoliko Korisnik usluga ne podmiri dospjelu obvezu u roku od 5 dana od dospijeća obaveze slijedi pisana opomena po kojoj ima dodatni rok od 8 dana za plaćanje.

Dječji vrtić će ispisati dijete Korisnika usluga koji ne izvrši obvezu plaćanja usluga u roku od 8 dana od dana primitka pisane opomena za plaćanje u kojem slučaju će se Dječji vrtić naplatiti prisilnim putem.

Korisniku usluga se može odobriti obročna otplata duga temeljem pisanog zahtjeva za obročnu otplatu duga. U zahtjevu je potrebno navesti dinamiku otplate duga. Zahtjev se podnosi ravnatelju Dječjeg vrtića koji, ako zahtjev smatra opravdanim, odobrava obročnu otplatu duga.

Korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Dječjem vrtiću sva dugovanja.

Vrtić ima pravo ispisati dijete ukoliko se roditelji ne pridržavaju ugovornih obveza.

Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim Općim aktima Dječjeg vrtića.

Stranke suglasno utvrđuju da je tijekom godine moguća korekcija mjesečne cijene davatelja usluge.

Stranke suglasno utvrđuju da se Dječji vrtić obvezuje obavijestiti Korisnika usluga o promjeni cijene objavom na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića.

Scroll to Top