Politika privatnosti

DJEČJI VRTIĆ MAČIĆI

Mače 84 E, Mače

OIB 89952306150

049/249-087

info@djecjivrticmacici.hr

Ova Politika privatnosti Dječji vrtić Mačići ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Dječjeg vrtića Mačići kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, činjenicu je li Dječji vrtić Mačići kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

049/249-087

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Dječjeg vrtića Mačići kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) 

Većina osobnih podataka koje obrađuje Dječji vrtić Mačići temelji se na zakonskoj obvezi.

Obrađujemo osobne podatke djece i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Upravnog vijeća i drugih tijela Dječjeg vrtića Mačići i drugih osoba s kojima odgojna ustanova surađuje ili koji borave  u prostorijama Dječjeg vrtića Mačići odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o radu, Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Mačići te drugim propisima koje Dječji vrtić Mačići primjenjuje.  

Obrada osobnih podataka članova Upravnog vijeća i članova drugih tijela Dječjeg vrtića Mačići temelji se na odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i drugih propisa.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Dječji vrtić Mačići surađuje odnosno koji borave u Dječjem vrtiću Mačići temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u Dječjem vrtiću Mačići.

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.                     

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Dječjeg vrtića Mačići u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe 

Službena internetska stranica Dječjeg vrtića Mačići

Na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića Mačići https://djecjivrticmacici.hr/ koriste se tzv. “kolačići” (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

“Kolačići”  nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, a više podataka možete pronaći na poveznici https://djecjivrticmacici.hr/cli-policy-preview/.

PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

3. Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja  pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Dječji vrtić Mačići kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Dječjeg vrtića Mačići kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Dječjem vrtiću Mačići kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju
 • Ako Dječji vrtić Mačići kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, a tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe

5. Pravo na prigovor

Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici https://djecjivrticmacici.hr/o-nama/kontakt-podaci/.

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

U skladu s propisanim zakonskim obvezama Dječji vrtić Mačići obvezan je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage  i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Euro pske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Dječji vrtić Mačići može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja Dječjeg vrtića Mačići obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici Dječjeg vrtića Mačići i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela Dječjeg vrtića Mačići obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na poveznici https://djecjivrticmacici.hr/o-nama/kontakt-podaci/.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Scroll to Top