Upravno vijeće i ostala formalna radna tijela

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem Mačići upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova: predsjednika i četiri člana. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mačići

 1. Tajana Sedak Benčić – predsjednica, imenovana od strane osnivača
 2. Dragica Čehulić – članica, imenovana od strane osnivača
 3. Sanja Belužić – članica, imenovana od strane osnivača
 4. Marina Rod Kralj – članica, imenovana od strane roditelja
 5. Senada Grubišić – članica, imenovana od strane odgojitelja

Dječji vrtić Mačići, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mačići pod uvjetom:

 • da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email: info@djecjivrticmacici.hr,
 • uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad,
 • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica,
 • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja,
 • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić Mačići nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Ostala formalna radna tijela

Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića. Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića.

Povjerenstvo za Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mačići imenovano je Povjerenstvo za Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića (u nastavku teksta: Povjerenstvo za upis) koje je sastavljena od tri (3) člana od kojih:
 • 1 člana imenuje općinski načelnik Općine Mače,
 • 1 člana imenuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića,
 • 1 člana imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića.
Trenutno imenovano Povjerenstvo za upis čine:
 1. Marija Biljak (imenovala Općinska načelnica Općine Mače)
 2. Senada Grubišić (imenovalo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići)
 3. Antonija Furda Mikulčić (imenovala ravnateljica Dječjeg vrtića Mačići)
Postupak osnivanja i konstituiranja Povjerenstva za upis provodi ravnatelj Dječjeg vrtića koji saziva prvi sastanak na kojem članovi Povjerenstva za upis većinom glasova biraju predsjednika Povjerenstva za upis. Mandat članova Povjerenstva za upis traje 2 godine nakon čega iste osobe mogu biti ponovno imenovane. Ukoliko član Povjerenstva za upis iz bilo kojeg razloga ne može obavljati dužnost imenuje se novi član na vrijeme na koje je prvotno imenovan član Povjerenstva za upis na čije mjesto se imenuje novi član. Član Povjerenstva za upis dužan je čuvati službenu tajnu i sve podatke/informacije koje sazna u obavljanju svoje dužnosti. Povjerenstvo za upis radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva za upis. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Povjerenstva za upis. Povjerenstvo za upis donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva. O radu Povjerenstva za upis vodi se zapisnik. Rad Povjerenstva za upis nadzire ravnatelj Dječjeg vrtića. Povjerenstvo za upis je dužno utvrditi jesu li ispunjeni svi preduvjeti i dostavljena sva dokumentacija kako bi se zahtjev mogao uzeti u obradu. Ako postoji sumnja o istinitosti određene dokumentacija Povjerenstvo za upis može provjeriti dokumente kod izdavatelja. Zahtjeve primljene nakon roka za predaju na javni poziv Povjerenstvo za upis neće razmatrati. Nepotpune zahtjeve Povjerenstvo za upis će razmatrati na način da će utvrditi nedostatke te prijavitelju naložiti da u roku od 72 sata od dostave obavijesti kojom se izvještava o nedostacima, dopuni zahtjev dostavom potrebne dokumentacije. Ako se u tom roku ne dostavi potrebna dokumentacija, Povjerenstvo za upis više neće razmatrati predani zahtjev te će isti odbaciti. Povjerenstvo za upis će za svaki zahtjev utvrditi broj bodova u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upis, sukladno aktu Osnivača Dječjeg vrtića kojim propisuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić te donijeti prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić. Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego Zahtjeva za upis. Povjerenstvo za upis donosi prošireni i skraćeni prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić sa sljedećim podacima:
 • prihvaćeni zahtjevi za upis djece,
 • odbijeni zahtjevi za upis djece,
 • eventualni slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.
Prošireni prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić služi za interno poslovanje Dječjeg vrtića te uz dijelove iz stavka 3. ovog članka sadrži: puno ime i prezime djeteta, šifru pod kojom je zahtjev za upis obrađen, datum rođenja djeteta i redni broj koji određuje koje je dijete po redu za upis. Skraćeni prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim stranicama Dječjeg vrtića te uz dijelove (prihvaćeni zahtjevi za upis djece, odbijeni zahtjevi za upis djece, eventualni slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa) sadrži: šifru pod kojom je zahtjev za upis obrađen i redni broj koji određuje koje je dijete po redu za upis. Skraćeni prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić objavljuje se na poveznici: https://djecjivrticmacici.hr/kategorija/upisi-u-vrtic-redoviti-desetosatni-program/. Roditelj djeteta (budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na skraćeni prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja skraćenog prijedloga Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić. Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i to: proširenu i skraćenu.  
Scroll to Top